Home » Posts tagged "5 در"

iShredder™ 5 Military Edition v5.2.7 حذف دائم و غیر قابل بازگشت اطلاعات در اندروید

iShredder™ 5 Military Edition v5.2.7 حذف دائم و غیر قابل بازگشت اطلاعات در اندروید هشدار لطفا در استفاده از این نرم افزار نهایت دقت را داشته باشید.  در صورت پاک شدن اطلاعات توسط این نرم افزار چه به سهو و چه به عمد اطلاعات به طور...
Read More