Home » اندروید » iShredder™ 5 Military Edition v5.2.7 حذف دائم و غیر قابل بازگشت اطلاعات در اندروید

iShredder™ 5 Military Edition v5.2.7 حذف دائم و غیر قابل بازگشت اطلاعات در اندروید

هشدار لطفا در استفاده از این نرم افزار نهایت دقت را داشته باشید.  در صورت پاک شدن اطلاعات توسط این نرم افزار چه به سهو و چه به عمد اطلاعات به طور کامل غیر قابل بازگشت خواهد بود. جدیدترین نسخه iShredder Enterprise اندروید برای حذف غیر قابل بازگشت اطلاعات پیشنهاد می شود فقط در صورت فروش گوشی […]

******************

iShredder™ 5 Military Edition v5.2.7 حذف دائم و غیر قابل بازگشت اطلاعات در اندروید

(image)

هشدار لطفا در استفاده از این نرم افزار نهایت دقت را داشته باشید.  در صورت پاک شدن اطلاعات توسط این نرم افزار چه به سهو و چه به عمد اطلاعات به طور کامل غیر قابل بازگشت خواهد بود. جدیدترین نسخه iShredder Enterprise اندروید برای حذف غیر قابل بازگشت اطلاعات پیشنهاد می شود فقط در صورت فروش گوشی […]

******************

iShredder™ 5 Military Edition v5.2.7 حذف دائم و غیر قابل بازگشت اطلاعات در اندروید